TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

TS EN ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yön. Sis.

TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi

TS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi

TS EN 13485 2003 Tıbbi Cihazlar Kalite Yön. Sistemi

TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

TSE ISO/TS 16949 OTOMOTIV SEKTÖRÜ

KALITE YÖNETIM SISTEMI