KOSGEB Destekleri

1. KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

•İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

 

2. TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

•KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,

•Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,

•KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması.

 

3. İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

•KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,

•KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması, •KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,

•Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,

•KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.

 

4.  AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL  UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

•Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,

•Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,

•KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,

•Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,

•İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,

•Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

 

5. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

•Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,

•Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,

•Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,

•İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,

•İstihdamın artırılması,

•Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.

 

6. GENEL DESTEK PROGRAMI

•Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEBdesteklerinden faydalanması,

•KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,

•Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,

•KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

•KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.